Meeting Agenda 2018-10-10

PARKWAY UTILITY DISTRICT AGENDA OF SPECIAL MEETING

OCTOBER 10, 2018

In accordance with Chapter 551 of the Texas Government Code, take notice that the Board of Directors (the “Board”) of PARKWAY UTILITY DISTRICT (the “District”) will meet in special session open to the public at the District’s office inside the boundaries of the District located at 12843 Tidwell Road, Houston, Texas 77044, at 6:30 p.m. on Wednesday, October 10, 2018. At this meeting, the Board will consider and authorize appropriate action on the following:

De conformidad con el Capítulo 551 del Código de Gobierno de Texas, se notifica que la Junta Directiva (la “Junta”) del DISTRITO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PARKWAY (el “Distrito”) se reunirá en sesión extraordinaria, abierta al público, en la oficina del Distrito dentro de los límites del Distrito localizada en 12843 Tidwell Road, Houston, Texas 77044 a las 6:30 p.m. el miércoles, 10 de Octubre de 2018. En esta reunión, la Junta analizará los siguientes temas y autorizará las medidas adecuadas al respecto:

Theo Chöông 551 cuûa Boä Luaät Chaùnh Phuû Texas, thoâng baùo raèng Hoäi Ñoàng Giaùm Ñoác (“Ban”) cuûa KHU VÖÏC TIEÄN ÍCH PARKWAY (các “quận”) seõ toå chöùc moät buoåi hoïp coâng khai dac biet leä taïi 12843 Tidwell Road, Houston, Texas 77044, luùc 6:30 chieàu vaøo NGAØY 10 Tháng Mười, 2018, Taïi buoåi hoïp naøy, Hoäi Ñoàng seõ cöùu xeùt vaø cho pheùp thöïc hieän nhöõng haønh ñoäng thích hôïp sau ñaây:

特此公告有關政府法規第551章V.T.C.A.一事,PARKWAY 公用事業行政管理區 (簡稱“區”及“理事會”)將在2018年10月10日週二晚6:30於12843 Tidwell Road, Houston, Texas 77044 召開會議,會中將討論下列事項:

OPEN HOUSE REGARDING THE DISTRICT’S MASTER PARK PLAN AND NOVEMBER 6, 2018 PARK BOND ELECTION

SESIÓN ABIERTA SOBRE EL PLAN MAESTRO PARA PARQUES DEL DISTRITO Y LA ELECCIÓN DE BONOS PARA PARQUES DEL 6 DE NOVIEMBRE DE 2018

NGÀY THAM QUAN CHO CÔNG CHÚNG VỀ QUY HOẠCH CHUNG CỦA CÔNG VIÊN CƠ QUAN VÀ CUỘC BẦU CỬ TRÁI PHIẾU CÔNG VIÊN NGÀY 6 THÁNG MƯỜI MỘT

關於本區總體公園計劃及2018年11月6日公園債券選舉的開放日活動

EXECUTED this _______ day of October, 2018.

PARKWAY UTILITY DISTRICT

By:
Ross J. Radcliffe / Elliot M. Barner
Radcliffe Bobbitt Adams Polley PLLC
Attorneys for the District
(DISTRICT SEAL)

October 10, 2018 Agenda Signature

October 10, 2018 Agenda Signature