Supplemental Meeting Agenda 2018-10-16

PARKWAY UTILITY DISTRICT SUPPLEMENTAL AGENDA OF BOARD MEETING

OCTOBER 16, 2018

In accordance with Chapter 551 of the Texas Government Code, take notice that the Board of Directors of Parkway Utility District will meet in a regular session, open to the public at the District’s office located at 12843 Tidwell Road, Houston, Texas 77044 at 6:30 P.M. on TUESDAY, OCTOBER 16, 2018.

ELECTION AGENDA:
1. Update on November 6, 2018 Park Bond Election matters, and take any necessary actions on same.

********************
De conformidad con el Capítulo 551 del Código de Gobierno de Texas, se notifica que la Junta Directiva del Distrito de Prestación de Servicios Públicos de Parkway se reunirá en sesión ordinaria, abierta al público, en la oficina del Distrito ubicada en 12843 Tidwell Road, Houston, Texas 77044 a las 6:30 P.M. el MARTES, 16 DE OCTUBRE DE 2018:

ORDEN DEL DÍA REFERENTE A LA ELECCIÓN:
1. Actualización sobre los asuntos relativos a la Elección de Bonos de Parques del 6 de noviembre de 2018 y tomar cualquier medida necesaria en relación a los mismos

********************

Theo Chöông 551 cuûa Boä Luaät Chaùnh Phuû Texas, thoâng baùo raèng Hoäi Ñoàng Giaùm Ñoác cuûa Khu Vöïc Tieän Ích Parkway seõ toå chöùc moät buoåi hoïp coâng khai thöôøng leä taïi vaên phoøng Khu Vöïc ñaët taïi 12843 Tidwell Road, Houston, Texas luùc 6:30 CHIEÀU vaøo THÖÙ BA, NGAØY 16 THAÙNG MƯỜI 2018:
LỊCH TRÌNH NGHỊ SỰ:
1. Cập nhật về các vấn đề liên quan đến Cuộc Bầu Cử Trái Phiếu ngày 6 tháng Mười Một, 2018, và thực hiện bất kỳ công việc nào cần thiết về cuộc bầu cử đó.

********************

茲根據Texas政府法第551章通知如下:Parkway公用事業行政管理區管理委員會訂於2018年10月16週二晚6:30假位於12843 Tidwell Road, Houston, Texas 77043 之管理區辦公室舉行例會,對公眾開放。.
選舉議程:
1. 2018年11月6日更新公園債券選舉事宜,並採取同樣的任何必要措施.

EXECUTED this _______ day of October, 2018.

PARKWAY UTILITY DISTRICT

By:
Ross J. Radcliffe / Elliot M. Barner
Radcliffe Bobbitt Adams Polley PLLC
Attorneys for the District
(DISTRICT SEAL)

THIS NOTICE OF PUBLIC MEETING IS INTENDED TO BE A SUPPLEMENTAL NOTICE FOR THE PURPOSE OF ADDING ADDITIONAL SUBJECTS TO THE AGENDA FOR SUCH MEETING WHICH HAS BEEN PREVIOUSLY POSTED IN ACCORDANCE WITH THE TEXAS OPEN MEETINGS ACT.

October 16, 2018 Supplemental Agenda Signature

October 16, 2018 Supplemental Agenda Signature