Supplemental Meeting Agenda 2017-11-21

PARKWAY UTILITY DISTRICT SUPPLEMENTAL AGENDA OF BOARD MEETING

NOVEMBER 21, 2017

DISTRITO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PARKWAY
COMPLEMENTARIO NOTIFICACIÓN DE REUNIÓN PÚBLICA
KHU VÖÏC TIEÄN ÍCH PARKWAY
BỔ SUNG THOÂNG BAÙO HOÏP MAËT COÂNG COÄNG
PARKWAY 公用事業行政管理區
公眾會議補充通知

In accordance with Chapter 551 of the Texas Government Code, take notice that the Board of Directors of Parkway Utility District will meet in a regular session, open to the public at Sheldon Community Fire and Rescue Station 3, 12911 South Lake Houston Parkway, Houston, Texas 77044 at 6:30 P.M. on TUESDAY, NOVEMBER 21, 2017.

ELECTION AGENDA:
1. Update on May 5, 2018 Directors Election matters, and take any necessary actions on same;
2. Notice of Appointment of Designated Agent; and
3. Authorize posting Notice of Deadline to File Applications for Place on Ballot.

De conformidad con el Capítulo 551 del Código de Gobierno de Texas, se notifica que la Junta Directiva del Distrito de Prestación de Servicios Públicos de Parkway se reunirá en sesión ordinaria, abierta al público, en Sheldon Community Fire and Rescue Station 3, 12911 South Lake Houston Parkway, Houston, Texas 77044 a las 6:30 p.m. el MARTES, 21 DE NOVIEMBRE DE 2017:

ORDEN DEL DÍA REFERENTE A LA ELECCIÓN:
1. Actualización sobre los asuntos de la Elección de Directores del 5 de mayo de 2018, y tomar las medidas necesarias al respecto;
2. Aviso De Nombramiento De Agente Designado; y
3. Autorizar la colocación del Aviso de Fecha Límite Para Presentar la Solicitud de un Lugar en la Boleta.

Theo Chöông 551 cuûa Boä Luaät Chaùnh Phuû Texas, thoâng baùo raèng Hoäi Ñoàng Giaùm Ñoác cuûa Khu Vöïc Tieän Ích Parkway seõ toå chöùc moät buoåi hoïp coâng khai thöôøng leä taïi vaên phoøng Khu Vöïc ñaët taïi Sheldon Community Fire and Rescue Station 3, 12911 South Lake Houston Parkway, Houston, Texas 77044 luùc 6:30 CHIEÀU vaøo THÖÙ BA, NGAØY 21 THAÙNG MÖÔØI MOÄT 2017:

LỊCH TRÌNH NGHỊ SỰ:
1. Cập nhật các vấn đề có liên quan đến Cuộc Bầu Cử Xác Nhập và Ủy Viên Quản Trị ngaøy 5 thaùng Naêm naêm 2018, và có thể có bất kỳ hành động cần thiết cho việc này;
2. Thông Báo Bổ Nhiệm Đại Diện Được Chỉ Định; và
3. Ủy quyền đăng Thông Báo Hạn Chót Nộp Đơn Xin một Vị Trí trên Lá Phiếu.

茲根據Texas政府法第551章通知如下:Parkway公用事業行政管理區管理委員會訂於2017年21月11日週二晚6:30假位於Sheldon Community Fire and Rescue Station 3, 12911 South Lake Houston Parkway, Houston, Texas 77044之管理區辦公室舉行例會,對公眾開放。:

選舉議程:
1. 2018年5月5日更新委員和合併選舉事宜, 并對同一法案付諸必要的行動;
2. 指定代理人委任公告__; 以及
3. 授權發佈「關於提交選票席位申請之截止日期的通知」.

EXECUTED this _______ day of November, 2017.

PARKWAY UTILITY DISTRICT

By:
Ross J. Radcliffe / Elliot M. Barner
Radcliffe Bobbitt Adams Polley PLLC
Attorneys for the District
(DISTRICT SEAL)

THIS NOTICE OF PUBLIC MEETING IS INTENDED TO BE A SUPPLEMENTAL NOTICE FOR THE PURPOSE OF ADDING ADDITIONAL SUBJECTS TO THE AGENDA FOR SUCH MEETING WHICH HAS BEEN PREVIOUSLY POSTED IN ACCORDANCE WITH THE TEXAS OPEN MEETINGS ACT.

November 21, 2017 Agenda Signature

November 21, 2017 Agenda Signature