Supplemental Meeting Agenda 2018-01-16

PARKWAY UTILITY DISTRICT SUPPLEMENTAL AGENDA OF BOARD MEETING

JANUARY 16, 2018

DISTRITO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PARKWAY
COMPLEMENTARIO NOTIFICACIÓN DE REUNIÓN PÚBLICA
KHU VÖÏC TIEÄN ÍCH PARKWAY
BỔ SUNG THOÂNG BAÙO HOÏP MAËT COÂNG COÄNG
PARKWAY 公用事業行政管理區
公眾會議補充通知

In accordance with Chapter 551 of the Texas Government Code, take notice that the Board of Directors of Parkway Utility District will meet in a regular session, open to the public at the District’s office located at 12843 Tidwell Road, Houston, Texas 77044 at 6:30 P.M. on TUESDAY, JANUARY 16, 2018.

ELECTION AGENDA:
1. Update on May 5, 2018 Directors Election matters, and take any necessary actions on same;
2. Review and discuss locating polling places and obtaining election judges and clerks for May 5, 2018 Directors Election;
3. Discuss lease of direct recording electronic equipment and approve and authorize execution of contract associated with same; and
4. Adopt Order Calling Directors Election scheduled for Saturday, May 5, 2018.

********************

De conformidad con el Capítulo 551 del Código de Gobierno de Texas, se notifica que la Junta Directiva del Distrito de Prestación de Servicios Públicos de Parkway se reunirá en sesión ordinaria, abierta al público, en la oficina del Distrito ubicada en 12843 Tidwell Road, Houston, Texas 77044 a las 6:30 P.M. el MARTES, 16 DE ENERO DE 2018:

ORDEN DEL DÍA REFERENTE A LA ELECCIÓN:
1. Actualización sobre los asuntos de la Elección de Directores del 5 de mayo de 2018, y tomar las medidas necesarias al respecto;
2. Repasar y discutir los lugares de votación y obtener jueces y funcionarios electorales para la Elección de Directores del 5 de mayo de 2018;
3. Discutir el alquiler de equipos electrónicos de grabación directa y aprobar y autorizar la ejecución del contrato correspondiente; y
4. Adoptar la Orden de Llamado a Elecciones para Directores, programada para el sábado, 5 de mayo de 2018.

********************

Theo Chöông 551 cuûa Boä Luaät Chaùnh Phuû Texas, thoâng baùo raèng Hoäi Ñoàng Giaùm Ñoác cuûa Khu Vöïc Tieän Ích Parkway seõ toå chöùc moät buoåi hoïp coâng khai thöôøng leä taïi vaên phoøng Khu Vöïc ñaët taïi 12843 Tidwell Road, Houston, Texas luùc 6:30 CHIEÀU vaøo THÖÙ BA, NGAØY 16 THAÙNG GIEÂNG 2018:
LỊCH TRÌNH NGHỊ SỰ:
1. Cập nhật các vấn đề có liên quan đến Cuộc Bầu Cử Xác Nhập và Ủy Viên Quản Trị ngaøy 5 thaùng Gieâng 2018, và có thể có bất kỳ hành động cần thiết cho việc này;
2. Xem xét và thảo luận về các địa điểm bỏ phiếu và bổ nhiệm các trưởng ban và thư ký phụ trách bỏ phiếu cho cuộc Baàu Cöû Giaùm Ñoác đốc ngày 5 tháng Năm, 2018;
3. Thảo luận vấn đề thuê máy bỏ phiếu điện tử ghi trực tiếp và phê chuẩn và cho phép ký hợp đồng liên quan đến việc thuê máy đó; và
4. Thoâng qua Leänh Keâu Goïi Baàu Cöû Giaùm Ñoác aán ñònh vaøo ngaøy thöù Baûy, 5 thaùng Naêm 2018.

********************
茲根據Texas政府法第551章通知如下:Parkway公用事業行政管理區管理委員會訂於2018年1月16週二晚6:30假位於12843 Tidwell Road, Houston, Texas 77043 之管理區辦公室舉行例會,對公眾開放。.

選舉議程:
1. 2018年5月5日更新委員和選舉事宜, 并對同一法案付諸必要的行動;
2. 審核及討論投票地點和選出2018年5月5日理事選舉之選舉法官及書記員;
3. 討論直接記錄電子設備的租賃事宜,並批准和授權簽署相關合同;以及
4. 通過舉辦定於2018年5月5日,星期六的理事選舉.

EXECUTED this _______ day of January, 2018.

PARKWAY UTILITY DISTRICT

By:
Ross J. Radcliffe / Elliot M. Barner
Radcliffe Bobbitt Adams Polley PLLC
Attorneys for the District
(DISTRICT SEAL)

THIS NOTICE OF PUBLIC MEETING IS INTENDED TO BE A SUPPLEMENTAL NOTICE FOR THE PURPOSE OF ADDING ADDITIONAL SUBJECTS TO THE AGENDA FOR SUCH MEETING WHICH HAS BEEN PREVIOUSLY POSTED IN ACCORDANCE WITH THE TEXAS OPEN MEETINGS ACT.

January 16, 2018 Agenda Signature

January 16, 2018 Agenda Signature