Supplemental Meeting Agenda 2018-03-20

PARKWAY UTILITY DISTRICT SUPPLEMENTAL AGENDA OF BOARD MEETING

MARCH 20, 2018

DISTRITO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PARKWAY
COMPLEMENTARIO NOTIFICACIÓN DE REUNIÓN PÚBLICA
KHU VÖÏC TIEÄN ÍCH PARKWAY
BỔ SUNG THOÂNG BAÙO HOÏP MAËT COÂNG COÄNG
PARKWAY 公用事業行政管理區
公眾會議補充通知

In accordance with Chapter 551 of the Texas Government Code, take notice that the Board of Directors of Parkway Utility District will meet in a regular session, open to the public at the District’s office located at 12843 Tidwell Road, Houston, Texas 77044 at 6:30 P.M. on TUESDAY, MARCH 20, 2018.

ELECTION AGENDA:
a. Update on May 5, 2018 Bond Election matters, and take any necessary actions on same; and
b. Adopt Order Declaring Unopposed Candidates Elected to Office and Canceling Election
**************************
De conformidad con el Capítulo 551 del Código de Gobierno de Texas, se notifica que la Junta Directiva del Distrito de Prestación de Servicios Públicos de Parkway se reunirá en sesión ordinaria, abierta al público, en la oficina del Distrito ubicada en 12843 Tidwell Road, Houston, Texas 77044 a las 6:30 p.m. el MARTES, 20 DE MARZO DE 2018:

ORDEN DEL DÍA REFERENTE A LA ELECCIÓN:
a. Actualización sobre los asuntos relativos a la Elección de Bonos del 5 de mayo 2018 y tomar cualquier medida necesaria en relación a los mismos; y
b. Adoptar una Orden Declarando a los Candidatos Sin Oponentes Electos a los Cargos y Cancelando la Elección.

**************************
Theo Chöông 551 cuûa Boä Luaät Chaùnh Phuû Texas, thoâng baùo raèng Hoäi Ñoàng Giaùm Ñoác cuûa Khu Vöïc Tieän Ích Parkway seõ toå chöùc moät buoåi hoïp coâng khai thöôøng leä taïi vaên phoøng Khu Vöïc ñaët taïi 12843 Tidwell Road, Houston, Texas 77044 luùc 6:30 CHIEÀU vaøo NGAØY 20 Thaùng Ba Naêm, 2018:

LỊCH TRÌNH NGHỊ SỰ:
a. Cập nhật về các vấn đề liên quan đến Cuộc Bầu Cử Trái Phiếu ngày 5 tháng Năm, 2018, và thực hiện bất kỳ công việc nào cần thiết về cuộc bầu cử đó; và
b. Thông qua Yêu Cầu Tuyên Bố Các Ứng Cử Viên Không Đối Thủ Được Bầu vào Văn Phòng và Hủy Bỏ Cuộc Bầu Cử.

**************************

茲根據Texas政府法第551章通知如下:Parkway公用事業行政管理區管理委員會訂於2018年3月20日週二晚6:30假位於12843 Tidwell Road, Houston, Texas 77044 之管理區辦公室舉行例會,對公眾開放。:

選舉議程:
a. 通報2018年5月5日債券選舉事項的最新消息,並就此採取必要行動;以及
b. 通過指示向辦公室宣布自動當選候選人而必要時取消選舉.

**************************
EXECUTED this 15th day of March, 2018.

PARKWAY UTILITY DISTRICT

By:
Ross J. Radcliffe / Elliot M. Barner
Radcliffe Bobbitt Adams Polley PLLC
Attorneys for the District
(DISTRICT SEAL)

THIS NOTICE OF PUBLIC MEETING IS INTENDED TO BE A SUPPLEMENTAL NOTICE FOR THE PURPOSE OF ADDING ADDITIONAL SUBJECTS TO THE AGENDA FOR SUCH MEETING WHICH HAS BEEN PREVIOUSLY POSTED IN ACCORDANCE WITH THE TEXAS OPEN MEETINGS ACT.

March 20, 2018 Agenda Signature

March 20, 2018 Agenda Signature