Supplemental Meeting Agenda 2018-07-17

PARKWAY UTILITY DISTRICT SUPPLEMENTAL AGENDA OF BOARD MEETING

JULY 17, 2018

DISTRITO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PARKWAY
COMPLEMENTARIO NOTIFICACIÓN DE REUNIÓN PÚBLICA
KHU VÖÏC TIEÄN ÍCH PARKWAY
BỔ SUNG THOÂNG BAÙO HOÏP MAËT COÂNG COÄNG
PARKWAY 公用事業行政管理區
公眾會議補充通知

In accordance with Chapter 551 of the Texas Government Code, take notice that the Board of Directors of Parkway Utility District will meet in a regular session, open to the public at the District’s office located at 12843 Tidwell Road, Houston, Texas 77044 at 6:30 P.M. on TUESDAY, JULY 17, 2018.

ELECTION AGENDA:
1. Update on November 6, 2018 Park Bond Election matters, and take any necessary actions on same;
2. Notice of Appointment of Designated Agent;
3. Adopt Order Calling Park Bond Election scheduled for November 6, 2018; and
4. Determine canvassing date for November 6, 2018 Park Bond Election.
********************

De conformidad con el Capítulo 551 del Código de Gobierno de Texas, se notifica que la Junta Directiva del Distrito de Prestación de Servicios Públicos de Parkway se reunirá en sesión ordinaria, abierta al público, en la oficina del Distrito ubicada en 12843 Tidwell Road, Houston, Texas 77044 a las 6:30 P.M. el MARTES, 17 DE JULIO DE 2018:

ORDEN DEL DÍA REFERENTE A LA ELECCIÓN:
1. Actualización sobre los asuntos relativos a la Elección de Bonos de Parques del 6 de noviembre de 2018 y tomar cualquier medida necesaria en relación a los mismos;
2. Aviso de Nombramiento de Agente Designado;
3. Adoptar una Orden para Convocar una Elección de Bonos de Parques programada para el 6 de noviembre de 2018; y
4. Determinar la fecha del escrutinio de la Elección de Bonos de Parques del 6 de noviembre de 2018.
********************

Theo Chöông 551 cuûa Boä Luaät Chaùnh Phuû Texas, thoâng baùo raèng Hoäi Ñoàng Giaùm Ñoác cuûa Khu Vöïc Tieän Ích Parkway seõ toå chöùc moät buoåi hoïp coâng khai thöôøng leä taïi vaên phoøng Khu Vöïc ñaët taïi 12843 Tidwell Road, Houston, Texas luùc 6:30 CHIEÀU vaøo THÖÙ BA, NGAØY 17 THÁNG BÁY 2018:
LỊCH TRÌNH NGHỊ SỰ:
1. Cập nhật về các vấn đề liên quan đến Cuộc Bầu Cử Trái Phiếu ngày 6 tháng Mười Một, 2018, và thực hiện bất kỳ công việc nào cần thiết về cuộc bầu cử đó;
2. Thông Báo Bổ Nhiệm Đại Diện Được Ủy Quyền;
3. Phê chuẩn Lệnh Yêu Cầu Tổ Chức Cuộc Bầu Cử Trái Phiếu Công Viên dự kiến diễn ra vào ngày 6 tháng Mười Một, 2018;
4. Quyết định ngày kiểm phiếu cho Cuộc Bầu Cử Trái Phiếu Công Viên ngày 6 tháng Mười Một, 2018;
********************
茲根據Texas政府法第551章通知如下:Parkway公用事業行政管理區管理委員會訂於2018年7月17週二晚6:30假位於12843 Tidwell Road, Houston, Texas 77043 之管理區辦公室舉行例會,對公眾開放。.

選舉議程:
1. 2018年11月6日更新公園債券選舉事宜,並採取同樣的任何必要措施。
2. 選定代理人指派通知;
3. 採納關於召開於2018年11月6日舉行的公園債券選舉的命令;
4. 決定2018年11月6日公園債券選舉結果審核日期。
EXECUTED this _______ day of July, 2018.

PARKWAY UTILITY DISTRICT

By:
Ross J. Radcliffe / Elliot M. Barner
Radcliffe Bobbitt Adams Polley PLLC
Attorneys for the District
(DISTRICT SEAL)

THIS NOTICE OF PUBLIC MEETING IS INTENDED TO BE A SUPPLEMENTAL NOTICE FOR THE PURPOSE OF ADDING ADDITIONAL SUBJECTS TO THE AGENDA FOR SUCH MEETING WHICH HAS BEEN PREVIOUSLY POSTED IN ACCORDANCE WITH THE TEXAS OPEN MEETINGS ACT.

July 17, 2018 Agenda Signature