Supplemental Meeting Agenda 2018-11-20

PARKWAY UTILITY DISTRICT SUPPLEMENTAL AGENDA OF BOARD MEETING

NOVEMBER 20, 2018

SUPPLEMENTAL NOTICE OF PUBLIC MEETING
DISTRITO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PARKWAY
COMPLEMENTARIO NOTIFICACIÓN DE REUNIÓN PÚBLICA
KHU VÖÏC TIEÄN ÍCH PARKWAY
BỔ SUNG THOÂNG BAÙO HOÏP MAËT COÂNG COÄNG
PARKWAY 公用事業行政管理區
公眾會議補充通知

In accordance with Chapter 551 of the Texas Government Code, take notice that the Board of Directors of Parkway Utility District will meet in a regular session, open to the public at the District’s office located at 12843 Tidwell Road, Houston, Texas 77043 at 6:30 P.M. on TUESDAY, NOVEMBER 20, 2018.

ELECTION AGENDA:
a. Establishment of a Quorum of Canvassing Authority for the following purposes:
b. Review Returns and Tally Lists, making necessary corrections to returns; and
c. Adopt Order Canvassing Returns and Declaring Results of Park Bond Election

**************************
De conformidad con el Capítulo 551 del Código de Gobierno de Texas, se notifica que la Junta Directiva del Distrito de Prestación de Servicios Públicos de Parkway se reunirá en sesión ordinaria, abierta al público, en la oficina del Distrito ubicada en 12843 Tidwell Road, Houston, Texas a las 6:30 P.M. el MARTES, 20 DE NOVIEMBRE DE 2018.

ORDEN DEL DÍA REFERENTE A LA ELECCIÓN:
a. Formación de quórum de la Autoridad Escrutadora con la siguiente finalidad:
b. Revisar la Lista de Resultados y Recuento, y realizar las correcciones necesarias a los resultados; y
c. Adoptar una Orden de Escrutinio y Declaración de Resultados de la Elección de Bonos de Parques

**************************
Theo Chöông 551 cuûa Boä Luaät Chaùnh Phuû Texas, thoâng baùo raèng Hoäi Ñoàng Giaùm Ñoác cuûa Khu Vöïc Tieän Ích Parkway seõ toå chöùc moät buoåi hoïp coâng khai thöôøng leä taïi vaên phoøng Khu Vöïc ñaët taïi 12843 Tidwell Road, Houston, Texas luùc 6:30 CHIEÀU vào THỨ BA 20 THAÙNG MÖØI MOÄT, 2018.

LỊCH TRÌNH NGHỊ SỰ:
a. Thieát laäp cuoäc Kieåm Soaùt Caàn Thieát Ñöôïc Chaáp Thuaän cho caùc muïc ñích sau ñaây:
b. Duyeät xeùt vieäc kieåm soaùt laïi phieáu vaø danh saùch toång keát, söûa ñoåi nhöõng gì can thieát cho vieäc kieåm soaùt laïi phieáu; và
c. Phê Chuẩn Lệnh Kiểm Phiếu và Công Bố Kết Quả của Cuộc Bầu Cử Trái Phiếu Công Viên
**************************
茲根據Texas政府法第551章通知如下:Parkway公用事業行政管理區管理委員會訂於2018年11月20週二晚6:30假位於12843 Tidwell Road, Houston, Texas 77043 之管理區辦公室舉行例會,對公眾開放。.

選舉議程:
a. 為下列目的建立一選舉結果的調查當局法定最低人數:
b. 複審結果和紀錄名冊,項結果做必要的改正。;以及
c. 採納關於審覈返回選票以及宣佈公園債券選舉結果的命令

**************************
EXECUTED this _______ day of November, 2018.

PARKWAY UTILITY DISTRICT

By:
Ross J. Radcliffe / Elliot M. Barner
Radcliffe Bobbitt Adams Polley PLLC
Attorneys for the District
(DISTRICT SEAL)

THIS NOTICE OF PUBLIC MEETING IS INTENDED TO BE A SUPPLEMENTAL NOTICE FOR THE PURPOSE OF ADDING ADDITIONAL SUBJECTS TO THE AGENDA FOR SUCH MEETING WHICH HAS BEEN PREVIOUSLY POSTED IN ACCORDANCE WITH THE TEXAS OPEN MEETINGS ACT.

November 20, 2018 Supplemental Agenda Signature

November 20, 2018 Supplemental Agenda Signature